دوشنبه 18 آذر 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1394/05/18 13:20 بازدید: 2290

شرح وظایف دفتر امور شهری و شوراهای استانداری


1- مطالعه وبررسی وضعیت عمومی شهرهای استان از نظر تأسیسات و تسهیلات شهری بمنظور شناخت و تعیین نیازها و برنامه ریزی توسعه شهری.


2- هدایت و پشتیبانی اجرایی و مدیریتی از شهرداریها در انجام فعالیت‌ها و وظایف قانونی.


3- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور عمومی و توسعه شهر


4-  ارزیابی از عملکرد شهرداریها و اقدامات عمرانی در حال اجرا


5- بررسی طرحهای عمرانی شهرداریها بمنظور استفاده از اعتبارات سازمان شهرداریهای کشور


6- پیگیری و انجام امور مربوط به آموزش کارکنان شهرداریها و شهرداران وفق برنامه ریزیهای ابلاغی


7- تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه راهنمایی و ارشاد شهرداریها بمنظور تنظیم و برقراری عوارض قانونی و نظارت بر وضع و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداریها


8- نظارت بر تنظیم، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه براساس دستورالعملهای ابلاغی


9- نظارت و مراقبت برانجام امور پرسنلی و صدور احکام حقوقی شهرداران و مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی شهرداریها


10-تهیه و جمع‌آوری اطلاعات کلی و آمارهای مورد نیاز از شهرداریهای استان و انعکاس دستورالعمل‌ها و برنامه‌های لازم در خصوص فعالیت های رایانه‌ای شهرداریها


11-راهنمایی و اظهارنظر کارشناسی در مورد مصوبات شورای اسلامی شهر از طریق کمیته انطباق


12-پیگیری و جذب اعتبارات و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شهرداریها از سازمان شهرداریهای کشور


13-پیگیری امور مربوط به وظایف شهرداریها در بخش خدمات شهری و کارگروه های مرتبط با وظایف دفتر


14-بررسی آئین نامه‌ها و اساسنامه‌های مصوب و نظارت بر امور سازمانهای وابسته به شهرداریها جهت ارسال به وزارت کشور


15-برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات متمرکز و راهبردی شهرداریها بر مبنای شاخصهای تعیین شده


16-مطالعه و بررسی منابع درآمدی شهرداریها بمنظور ارائه خط مشی و اتخاذ روشهایی در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداریها و خودکفایی آنها


17-بررسی تأسیس شهرداریهای جدید و ارتقاء درجات شهرداریها.


18-همکاری با سازمان شهرداری‌های کشور در زمینة تأمین و تخصیص اعتبارات و تجهیز شهرداریها


19-پاسخگویی و راهنمایی حقوقی شهرداریها در خصوص سئوالها و استعلام‌های مرتبط با مدیریت اجرائی شهری.


20-ایجاد هماهنگی و زمینة همکاری دستگاههای اجرائی با شهرداریها


21-بررسی فعالیت کمیسیونهای مقرر در قانون شهرداریها و معرفی نماینده وزارت کشور در این کمیسیونها برابر مقررات.


22-اجرای سایر وظایف محوله از طریق مراجع ذیصلاح.


 


 

دولت و ملت همدلی و همزبانی